Category: 09 สวัสดี ภาพธรรมชาติ

การชนะโดยไม่เบียดเบียนใคร

สวัสดีเช้าวันพระ การชนะโดยไม่เบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรี การชนะโดยเกื้อกูล ทำให้เขาเป็นคนดีเป็นความดีชั้นโท ส่วนความดีชั้นเอกคือการชนะความชั่วในจิตใจตนเอง — พระญาณสังวรณ์​ สมเด็จพระสังฆราช — Winning without harassing anyone is a third class virtue. Supportive win Making him a good man is a master
Read More

การรักษาศีลคือ การรักษากาย วาจาใจ

สวัสดีเช้าวันพระ การรักษาศีลคือ การรักษา กาย วาจา ใจ ให้ปกติหรือเป็นการรักษาจิตนั่นเอง สิ่งใดไม่ควรคิดก็ไม่คิด สิ่งใดไม่ควรพูดก็ไม่พูด สิ่งใดไม่ควรทำก็ไม่ทำ เพราะเรามีสติรู้อยู่ว่าเราเป็นผู้มีศีล — หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี — Observing the precepts is to keep the body, verbal and mind normal, or
Read More

ถ้าเรายอมรับความจริง

สวัสดีเช้าวันพระ ถ้าเรายอมรับความจริงแล้ว ทุกข์จะไม่เกิดกับเราเหมือนใบบัวขังน้ำแต่ใบบัวนั้นไม่เคยเปียกน้ำเลย ฉันใดฉันนั้น บุคคลที่มีธรรมย่อมไม่โกรธ ไม่รำคาญ ไม่เกลียดชังตอบ ใจของบุคคลนั้นย่อมไม่ขุ่นมัวเลย — หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ — If we accept the truth Suffering will not come upon us like a lotus leaf is
Read More

ปล่อยวางเสียเถิดแล้วใจเราจะเบา

ทักทายกันเช้าวันพระ “ปล่อยวางเสียเถิด แล้วใจของเราจะเบาขึ้นมาเป็นกอง ความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือพบกับสิ่งที่ไม่สมปรารถนาที่มันกดทับจิตใจเราไม่หยุดหย่อนเสียที ก็เพราะเราไปยึดไปแบกมันไว้ทั้งวันทั้งคืนมิใช่หรือ” — พระไพศาล วิสาโล — “Let it go Then our hearts will lighten up All suffering, whether separated from what you love Or
Read More

ทุกการเปลี่ยนแปลงคือ “การเริ่มต้น”

อรุณสวัสดิ์ ทุกการเปลี่ยนแปลงมันคือ “การเริ่มต้น“ทุกการเริ่มต้อนย่อมมี “ปัญหา“ทุกปัญหาย่อมมี “ทางออก“ Every change is “Beginning”Every beginning will have a “problem”.Every problem has a “solution”
Read More

ทุกข์มีอยู่กับทุกคน

สวัสดีเช้าวันพระ ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคน ไม่มีใครไม่มี ตราบใดที่ยังมีขันธ์ 5 อยู่ แต่ถ้าเรารู้แล้ว ก็จะอยู่อย่างสบาย พระองค์ไม่ได้สอนให้เราแก้ทุกข์ แต่สอนให้เรากำหนดรู้ — หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก — Suffering is with everyone. No one without As long as there are still Khan
Read More

จิตอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน

อรุณสวัสดิ์วันพระ “อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย วันคืนเดือนปี สิ้นไปหมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป” — หลวงปู่แหวน สุจิณโณ — “The past is drunk The
Read More

ขอเจริญพร บางคนทำดี…

ธรรมะตอนเช้า “ขอเจริญพร บางคนทำดีแต่ไม่ได้ดี เหมือนบุญมีแต่กรรมบัง กลับมาน้อยเนื้อต่ำใจ สาธุชนทั้งหลายอย่าน้อยใจ ทำดีเข้าไว้ ท่องคาถานี้ไว้ >> สู้ทุกวัน ทำดีทุกวัน << ท่องทุกวันเดี๋ยวได้ดี” — หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม — “Wish for blessing, some people do good but not well Like
Read More

จาก “จุดต่ำสุด” ของชีวิต

สวัสดีเช้าวันพุธ จาก “จุดต่ำสุด” ของชีวิตเราเลือกได้ว่าอยากให้เป็น “จุดจบ” หรือ “บทเรียน“ From the “lowest point” of lifeWe can choose whether we want it to be.“The End” or “Lesson”
Read More

ขอให้มี “สติ” ไตร่ตรอง

อรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ ขอให้มี “สติ” ไตร่ตรองได้ทั้งวันขอให้ “สุขสันต์” ในวันหยุดเทอญ Please have a “mindful” contemplation all dayMay “be happy” on the long holiday
Read More

ไม่มีอาชีพใดสูงหรือตำ่กว่ากัน

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า ไม่มีอาชีพใดสูงหรือต่ำกว่ากันแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำว่า ทำตัว “ต่ำ” หรือ “สูง” No occupation is higher or lower.But depending on that actionAct “low” or “high”
Read More

คนเราเกิดมา …

ธรรมะตอนเช้า “คนเราเกิดมา นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี อย่าเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสีย” –หลวงปู่แหวน สุจินโน — “People are born to gossip and praise or be praised. Let it go”
Read More