Category: 21-สวัสดีวันพระ

ความกลัวเกิดมาจากความหลง

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ ความกลัวเกิดมาจากความหลง เพราะหลงยึดในสังขาร จึงกลัวโน่น กลัวนี่ กลัวผี กลัวมันจะมาทำร้าย ถ้าเรารู้ตามจริงว่า จิตเป็นของไม่ตาย สังขารเป็นของไม่เที่ยง มันจะละความหลง และจะไม่กลัว — หลวงปู่คูณ สุเมโธ — Fear is born from a delusion. Because he was lost in the
Read More

การชนะโดยไม่เบียดเบียนใคร

สวัสดีเช้าวันพระ การชนะโดยไม่เบียดเบียนใครเป็นความดีชั้นตรี การชนะโดยเกื้อกูล ทำให้เขาเป็นคนดีเป็นความดีชั้นโท ส่วนความดีชั้นเอกคือการชนะความชั่วในจิตใจตนเอง — พระญาณสังวรณ์​ สมเด็จพระสังฆราช — Winning without harassing anyone is a third class virtue. Supportive win Making him a good man is a master
Read More

การรักษาศีลคือ การรักษากาย วาจาใจ

สวัสดีเช้าวันพระ การรักษาศีลคือ การรักษา กาย วาจา ใจ ให้ปกติหรือเป็นการรักษาจิตนั่นเอง สิ่งใดไม่ควรคิดก็ไม่คิด สิ่งใดไม่ควรพูดก็ไม่พูด สิ่งใดไม่ควรทำก็ไม่ทำ เพราะเรามีสติรู้อยู่ว่าเราเป็นผู้มีศีล — หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี — Observing the precepts is to keep the body, verbal and mind normal, or
Read More

ถ้าเรายอมรับความจริง

สวัสดีเช้าวันพระ ถ้าเรายอมรับความจริงแล้ว ทุกข์จะไม่เกิดกับเราเหมือนใบบัวขังน้ำแต่ใบบัวนั้นไม่เคยเปียกน้ำเลย ฉันใดฉันนั้น บุคคลที่มีธรรมย่อมไม่โกรธ ไม่รำคาญ ไม่เกลียดชังตอบ ใจของบุคคลนั้นย่อมไม่ขุ่นมัวเลย — หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ — If we accept the truth Suffering will not come upon us like a lotus leaf is
Read More

ปล่อยวางเสียเถิดแล้วใจเราจะเบา

ทักทายกันเช้าวันพระ “ปล่อยวางเสียเถิด แล้วใจของเราจะเบาขึ้นมาเป็นกอง ความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะพลัดพรากจากสิ่งที่รัก หรือพบกับสิ่งที่ไม่สมปรารถนาที่มันกดทับจิตใจเราไม่หยุดหย่อนเสียที ก็เพราะเราไปยึดไปแบกมันไว้ทั้งวันทั้งคืนมิใช่หรือ” — พระไพศาล วิสาโล — “Let it go Then our hearts will lighten up All suffering, whether separated from what you love Or
Read More

ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพระ ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง วันนี้สูงส่งพรุ่งนี้อาจตกต่ำ ไม่มีอะไรแน่นอนหรือยั่งยืนได้เลย หมั่นทำความดีหรือสร้างกุศลเอาไว้มากๆเถิด แม้ยามที่ชีวิตตกต่ำก็มีบุญกุศลหนุนนำ ให้พ้นจากความมืดมิดได้อย่างแน่นอน บุคคลที่เป็นคนดี ย่อมเป็นที่รักในสามโลก — สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ Human life has its ups and downs. Today is high, tomorrow may fall. Nothing is fixed
Read More

การแก้กรรมไม่ใช่ไปทำพิธีกับพระ

สวัสดีวันพระ การแก้กรรมไม่ใช่ไปทำพิธีกับพระ ใครก็แก้ไไม่ได้หรอก กรรมคือการกระทำ การแก้กรรมคือการแก้ไขพฤติกรรม เคยทำชั่วก็หยุดซะ ทำดีอยู่แล้วก็ทำดียิ่งขึ้น — หลวงพ่อจำปา กิตติธโร — Solving karma is not going to rituals with monks. No one can fix it. Karma is action
Read More

ทุกข์มีอยู่กับทุกคน

สวัสดีเช้าวันพระ ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคน ไม่มีใครไม่มี ตราบใดที่ยังมีขันธ์ 5 อยู่ แต่ถ้าเรารู้แล้ว ก็จะอยู่อย่างสบาย พระองค์ไม่ได้สอนให้เราแก้ทุกข์ แต่สอนให้เรากำหนดรู้ — หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก — Suffering is with everyone. No one without As long as there are still Khan
Read More

จิตอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน

อรุณสวัสดิ์วันพระ “อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย วันคืนเดือนปี สิ้นไปหมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป” — หลวงปู่แหวน สุจิณโณ — “The past is drunk The
Read More

คนที่จิตใจมืดบอด

สวัสดีเช้าวันพระ คนที่ตาบอดแต่ไม่เชื่อคนตาดี ย่อมมีทางตกหลุมบ่อได้ฉันใด คนที่จิตใจมืดบอด้วยกิเลสตัณหา ไม่เชื่อตามตาใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนเองได้ฉันนั้นเหมือนกัน — หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน He who is blind but does not believe in the eyes There would be a way to fall into
Read More

ขอเจริญพร บางคนทำดี…

ธรรมะตอนเช้า “ขอเจริญพร บางคนทำดีแต่ไม่ได้ดี เหมือนบุญมีแต่กรรมบัง กลับมาน้อยเนื้อต่ำใจ สาธุชนทั้งหลายอย่าน้อยใจ ทำดีเข้าไว้ ท่องคาถานี้ไว้ >> สู้ทุกวัน ทำดีทุกวัน << ท่องทุกวันเดี๋ยวได้ดี” — หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม — “Wish for blessing, some people do good but not well Like
Read More

ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่าง

ธรรมะรับอรุณ “ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่าง เป็นเครื่องส่องทาง เป็นเครื่องนำชีวิต เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง ถ้าต้องการเป็นแสงสว่างให้กับทั้งของตนเองและของผู้อื่น ก็ต้องฝึกฝนตนเอง ให้มีโลภ โกรธ หลง น้อยลง” — สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ — “A well-trained person is a light to guide the way Life As
Read More

คนเราเกิดมา …

ธรรมะตอนเช้า “คนเราเกิดมา นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี อย่าเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสีย” –หลวงปู่แหวน สุจินโน — “People are born to gossip and praise or be praised. Let it go”
Read More

คนทำดีจะให้ได้ดี…

สวัสดีเช้าวันพระ “คนทำดีจะให้ได้ดีทางวัตถุ ต้องประกอบด้วยหลัก ๔ ประการคือ ๑. คติสมบัติ ทำดีให้ถูกสถานที่๒. อุปธิสมบัติ ทำดีให้ถูกตัวบุคคล๓. กาลสมบัติ ทำดีให้ถูกเวลา๔. ปโยคสมบัติ ต้องทำดีให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆ — หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม — “People who do good will give good material things. It
Read More

พระไม่ได้อยู่กับคนชั่ว

อรุณสวัสดิ์วันพระ “พระไม่ได้อยู่กับคนชั่ว แต่พระนั้นอยู่กับคนดี ให้นึกเสียว่าพระมากับเรา เราจะได้ทำชั่วไม่ได้ อย่าทำตัวผิดศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท” — หลวงปู่คูณ ปริสุทโธ — “Monks are not with the wicked. But the monk is with good people To imagine
Read More

คำพูดเป็นดาบชนิดหนึ่ง

ธรรมะเช้าวันพระ “คำพูดเป็นดาบชนิดหนึ่ง บางคนใช้ทิ่มตนเองและแทงคนอื่น บางกลุ่มใช้ทิ่มแทงกันเอง ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครได้ประโยชน์อะไร” — หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป — “Words are a kind of sword. Some people stab themselves and stab others. Some groups used to stab themselves.
Read More

อาหารใจสำคัญกว่าอาหารกาย

สวัสดีวันพระ “อาหารใจสำคัญกว่าอาหารกาย แต่พวกเรามัวเมาแต่เลี้ยงร่างกาย กายมันได้อะไรบ้าง ตายไปใครเอาไปได้ไหม เอาไปแต่สมบัติใจเท่านั้น” — หลวงปู่จาม มหาปุญโญ — “Mind food is more important than physical food. But we are obsessed with raising our bodies What does
Read More